STATUT

Innan du använder nätbutiken HTTPS://BIRDYWING.SE/ måste kunderna läsa bestämmelserna.

 REGLER FÖR WEBBUTIKER

HTTPS://BIRDYWING.SE/

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Definitioner
 3. Typ och omfattning av elektroniska tjänster
 4. Villkor för tillhandahållande och ingående av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster
 5. Villkor för ingående av försäljningsavtal
 6. Betalningsmetoder
 7. Kostnad, tid och leveransmetoder
 8. Villkor för uppsägning av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster
 9. Produktgaranti
 10. Klagomålsförfarandet
 11. Rätten att häva avtalet
 12. Immateriell äganderätt
 13. Bestämmelser för företagare (B2B)
 14. Slutbestämmelser

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Webbbutiken som drivs på adressen HTTPS://BIRDYWING.SE/ drivs av företaget Birdywing – MARIAN SIKORA som är registrerad i det centrala registret och information om ekonomisk verksamhet i Republiken Polen, som förs av ministern med ansvar för ekonomi, med adress för verksamhetsställe och adress för service: ul. Fantazja 32, Gorzyce , NIP : 8672229368 , e-postadress:
  [email protected], tel.  +48 783517443.
 2. Butiken HTTPS://BIRDYWING.SE/ fungerar enligt de villkor som anges i dessa regler.
 3. Föreskrifterna definierar typerna och omfattningen av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av BIRDYWING.SE Store, reglerna för tillhandahållandet av dessa tjänster, villkoren för ingående och uppsägning av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster och produktförsäljningsavtal samt klagomålsförfarandet.
 4. Varje tjänstemottagare som vidtar åtgärder för att använda de elektroniska tjänsterna i BIRDYWING.SE Store är skyldig att följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.
 5. Villkoret för att kunden ska kunna göra en beställning i butiken är att han/hon läser bestämmelserna och accepterar dem vid tidpunkten för beställningen.
 6. BIRDYWING.SE-butiken bedriver detaljhandelsförsäljning av produkter via Internet i Polen och andra EU-länder.
 7. De produkter som erbjuds i butiken är nya, fria från lagliga fel och har lagligen släppts ut på den polska marknaden.
 8. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska följande bestämmelser gälla
 9. Lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Journal of Laws nr 144, punkt 1204, med ändringar),
 10. lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws 2014, punkt 827),
 11. Lagen om civilrätt av den 23 april 1964 (lagtidning nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse) och andra relevanta bestämmelser i polsk lag.

DEFINITIONER

 1. ARBETSDAG – en dag från måndag till fredag, utom helgdagar.
 2. REGISTRERINGSFORMULÄR – ett formulär som finns på webbplatsen https://birdywing.se och som gör det möjligt för dig att skapa ett konto.
 3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR – ett formulär som finns på webbplatsen https://birdywing.se och som gör det möjligt att göra en beställning.
 4. KONSUMENT – en fysisk person som genomför en rättslig transaktion med entreprenören som inte är direkt kopplad till dennes affärs- eller yrkesverksamhet.
 5. KUND – en tjänstemottagare som avser att ingå eller har ingått ett försäljningsavtal med säljaren.
 6. KONTO – markerat med ett individuellt namn (inloggning) och lösenord, en uppsättning resurser i Tjänsteleverantörens IT-system, där Tjänstemottagarens uppgifter samlas in, inklusive information om gjorda Beställningar.
 7. VILLKOR – dessa bestämmelser för butiken.
 8. STORE – Tjänsteleverantörens nätbutik som drivs på https://birdywing.se . SÄLJARE, TJÄNSTEFÖRSÖRJARE – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul .  Fantazja 32, Gorzyce, e-postadress: [email protected], tel.  +48 783517443 .. 
 9. PRODUKT – en lös egendom eller tjänst som finns tillgänglig i butiken och som är föremål för försäljningsavtalet mellan kunden och säljaren.
 10. SÄLJAVTAL – försäljningsavtal för produkter som ingås mellan kunden och säljaren via butiken.
 11. TJÄNSTEMOTTAGARE – en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet, som enligt lag har rättskapacitet att använda den elektroniska tjänsten.
 12. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av Tjänsteleverantören till Tjänstemottagaren via Butiken.
 13. ORDER – Kundens viljeförklaring som utgör ett erbjudande om att ingå ett produktförsäljningsavtal med Säljaren.

TYP OCH OMFATTNING AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER

 1. Tjänsteleverantören gör det möjligt att använda elektroniska tjänster via butiken, till exempel:
 2. ingå produktförsäljningsavtal,
 3. att ha ett konto i butiken.
 4. Tillhandahållandet av elektroniska tjänster till kunder i butiken sker enligt de villkor som anges i föreskrifterna.
 5. Tjänsteleverantören har rätt att lägga ut reklaminnehåll på butikens webbplats. Detta innehåll är en integrerad del av butiken och det material som presenteras där.

CONDITIONS FOR THE PROVISION AND CONCLUSION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES

 1. Provision of Electronic Services specified in Chapter III point 1 of the Regulations by the Service Provider is  free of charge .
 2. Den period för vilken kontraktet ingås:
 3. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består i att upprätthålla ett konto i butiken ingås på obestämd tid.
 4. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består i möjligheten att lägga en beställning i butiken ingås för en bestämd tidsperiod och upphör när beställningen läggs eller när kunden slutar att lämna in den.
 5. Tekniska krav som krävs för samarbete med det IKT-system som tjänsteleverantören använder:
  1. en dator med tillgång till Internet,
  2. tillgång till e-post,
  3. Webbläsare,
  4. aktivera cookies och Javascript i webbläsaren.
 6. Tjänstemottagaren är skyldig att använda butiken på ett sätt som är förenligt med lag och moral med respekt för tredje parts personliga rättigheter och immateriella rättigheter.
 7. Tjänstemottagaren är skyldig att ange uppgifter i enlighet med fakta.
 8. Tjänstemottagaren är förbjuden att tillhandahålla olagligt innehåll.

VILLKOR FÖR INGÅENDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL.

 1.  Informationen på butikens webbplats utgör inte ett erbjudande i lagens mening. Genom att göra en beställning lämnar kunden ett erbjudande om att köpa en specifik produkt på de villkor som anges i dess beskrivning.
 2. Produktpriset som anges på butikens webbplats anges i polska zloty (PLN) och inkluderar alla ingredienser. Priset inkluderar inte leveranskostnader.
 3. Produktpriset som visas på butikens webbplats är bindande vid tidpunkten för Kundens beställning. Detta pris kommer inte att ändras oberoende av prisändringar i Butiken, som kan ske för enskilda Produkter efter att Kunden har lagt en Beställning.
 4. Produkter i kampanjen (utförsäljningen) har ett begränsat antal exemplar och beställningar av dem kommer att behandlas i den ordning de tas emot tills lagren av en viss produkt tar slut.
 5. För att lägga en beställning behöver kunden inte registrera ett konto i butiken.
 6. Beställningar kan göras via webbplatsen med hjälp av beställningsformuläret (Store https://birdywing.se ) – 24 timmar om dygnet året runt.
 7. Butiken utför Beställningar som görs måndag till fredag under Butikens arbetstid, dvs. från 8:00 till 18:00.  Beställningar som görs på arbetsdagar efter kl. 16.00 på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas nästa arbetsdag.
 8. Slutande av försäljningsavtalet.
  1. För att ingå ett försäljningsavtal måste kunden lämna in en beställning i förväg med hjälp av de metoder som säljaren tillhandahåller.
  2. Efter att ha lagt beställningen bekräftar säljaren omedelbart sitt mottagande genom att acceptera beställningen, vilket binder kunden med sin beställning. Bekräftelse av mottagande och godkännande av beställningen för genomförande sker genom att skicka ett e-postmeddelande, som innehåller:
   • Bekräftelse av alla väsentliga delar av beställningen,
   • En förklaring om rätten att frånträda avtalet,
   • instruktioner om rätten att frånträda avtalet,
   • dessa förordningar.
  3. När kunden har mottagit det e-postmeddelande som avses i punkt 8 b) ingås ett försäljningsavtal mellan kunden och säljaren.
 9. Varje försäljningsavtal kommer att bekräftas av ett inköpsbevis som bifogas paketet.

BETALNINGSMETODER

 1. Säljaren erbjuder följande betalningsmetoder:
 2. Betalning vid leverans för den så kallade nedladdningen,
 3. betalning via elektroniska betaltjänster (tpay.com).
 4. Vid betalning via banköverföring ska betalningen göras till följande bankkontonummer
      98 1020 4913 0000 9502 0162 3198 ( PKO BP .) Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. I rubriken för överföringen anger du “Order No. …… …”.
 5. Vid betalning vid leverans skickas paketet efter kontroll av att adressuppgifterna är korrekta.
 6. Vid betalning via elektroniska betaltjänster gör kunden betalningen innan beställningen påbörjas. Elektroniska betaltjänster gör det möjligt att göra betalningar med kreditkort eller snabböverföring från utvalda polska banker. Produkten skickas först när den har betalats.
 7. Kunden är skyldig att betala priset enligt försäljningsavtalet inom 3 arbetsdagar från dagen för dess ingående, om inte annat anges i försäljningsavtalet.

KOSTNAD, TID OCH LEVERANSSÄTT.

 1. Leveranskostnaderna för produkten fastställs under beställningsprocessen och beror på valet av betalningsmetod och leveransmetod för den köpta produkten.

 2. Produkter som köps i butiken skickas via ett kurirföretag ( DPD ).

 3. Kunden kan hämta produkten personligen på följande adress: ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-42 Gorzyce

 4. Datumet för leverans av Produkten består av tidpunkten för färdigställande av Produkten och tidpunkten för leverans av Produkten av transportföretaget:

 5. Tiden för färdigställande av produkten är från 3 till 10 arbetsdagar.

 6. Leverans av produkten av transportören sker på det datum som transportören anger, dvs. från 1 till 2 arbetsdagar (leverans sker endast på arbetsdagar, exklusive lördagar, söndagar och helgdagar).

VILLKOR FÖR UPPSÄGNING AV AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER.

 1. Uppsägning av avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster:
 2. Ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster av kontinuerlig och obestämd karaktär (kontounderhåll) kan sägas upp.
 3. Tjänstemottagaren kan säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan att ange skäl genom att skicka en förklaring via e-post till följande adress:
 4. Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster på kontinuerlig och obestämd tid om tjänstemottagaren bryter mot bestämmelserna, särskilt om han tillhandahåller olagligt innehåll efter en misslyckad uppmaning att upphöra med överträdelserna med en lämplig tidsfrist. I ett sådant fall upphör avtalet att gälla efter 7 dagar från den dag då förklaringen om viljan att säga upp avtalet lämnades in (uppsägningstid).
 5. Uppsägningen leder till att rättsförhållandet upphör med verkan för framtiden.
 6. Tjänsteleverantören och tjänstemottagaren kan när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster genom överenskommelse mellan parterna.

PRODUKTGARANTI

 1. Alla produkter som erbjuds i butiken har en tillverkargaranti som gäller inom Republiken Polens territorium.
 2. Garantiperioden för produkterna är 12 månader och räknas från det datum då produkten levereras till kunden.
 3. Det dokument som berättigar till garantiskydd är inköpsbeviset: kvitto eller faktura.   
 4. Klagomål om mekaniska skador på paket som uppstått under transporten kommer endast att beaktas på grundval av den skaderapport som upprättats den dag då paketet mottogs. Rapporten ska undertecknas av kuriren (leverantören) och kunden “;

 FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

 1. Anmälningar om defekter i produkten och en relevant begäran kan göras via e-post till följande adress:
 2. Ange i ovanstående e-postmeddelande så mycket information och omständigheter som möjligt om föremålet för klagomålet, särskilt typ och datum för uppkomsten av oegentligheten samt kontaktuppgifter. Den information som lämnas kommer att underlätta och påskynda säljarens behandling av klagomålet avsevärt.
 3. När det är nödvändigt för bedömningen av fysiska fel på produkten ska den lämnas till följande adress:  Ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-432
 4. Säljaren kommer att svara på Kundens begäran omedelbart, senast inom 14 dagar. Svaret på klagomålet skickas till den e-postadress som kunden uppgett eller på annat sätt som kunden uppgett.
 5. Vid ett klagomål från en Kund som är en Konsument – om klagomålet inte beaktas inom 14 dagar är det liktydigt med att klagomålet beaktas.
 6. I samband med reklamationen från Kunden som är en Konsument täcker Säljaren kostnaderna för hämtning, leverans och utbyte av Produkten mot en produkt som är fri från defekter.
 7. Klagomål i samband med tjänsteleverantörens tillhandahållande av elektroniska tjänster:
 8. Klagomål i samband med tillhandahållandet av elektroniska tjänster via butiken kan lämnas in av tjänstemottagaren via e-post till följande adress:
 9. I e-postmeddelandet ovan ska du lämna så mycket information och omständigheter som möjligt om ämnet för klagomålet, särskilt typ av oegentlighet och datum då den inträffade oegentligheten inträffade samt kontaktuppgifter. Den information som lämnas kommer att avsevärt underlätta och påskynda tjänsteleverantörens behandling av klagomålet.
 10. Tjänsteleverantörens prövning av klagomålet sker omedelbart, senast inom 14 dagar.
 11. Tjänsteleverantörens svar på klagomålet skickas till kundens e-postadress som anges i klagomålet eller på annat sätt som kunden anger.

RÄTTEN ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

 1. En kund som också är konsument och som har ingått ett distansavtal kan frånträda avtalet utan att ange skäl genom att lämna in en skriftlig förklaring inom 14 dagar. För att iaktta denna tidsfrist räcker det att skicka den förklaring om återkallelse av avtalet som tillhandahålls av butiken.
 2. Om konsumenten ångrar sig från avtalet anses försäljningsavtalet vara ogiltigt och konsumenten befrias från alla förpliktelser. Det som parterna har vittnat om återlämnas oförändrat, om inte ändringen var nödvändig inom den ordinarie förvaltningen. Returneringen ska ske omedelbart, senast inom 14 dagar.
 3. Konsumenten är ansvarig för en minskning av Produktens värde till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion.
 4. Säljaren kommer att återbetala produktens värde tillsammans med kostnaderna för leveransen med samma betalningssätt som konsumenten använt, såvida inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till ett annat sätt att återlämna produkten, som inte medför några kostnader för honom.
 5. Om konsumenten har valt en annan leveransmetod för produkten än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av butiken är säljaren inte skyldig att återbetala de extra kostnader som konsumenten har haft.
 6. Den konsument som häver köpeavtalet i enlighet med punkt 1 i detta kapitel bär endast kostnaderna för att returnera produkten till säljaren.
 7. Den fjortondagarsperiod under vilken konsumenten kan frånträda avtalet räknas från den dag då konsumenten tog produkten i besittning.
 8. Konsumenten har inte rätt att frånträda ett distansavtal om det är fråga om ett försäljningsavtal:   
 9. där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad produkt som tillverkats enligt konsumentens specifikation eller som tjänar till att tillgodose dennes individuella behov,
 10. där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i en förseglad förpackning som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras efter att förpackningen öppnats, om förpackningen har öppnats efter leveransen.
 11. Både säljaren och kunden (konsumenten) har rätt att frånträda försäljningsavtalet om den andra parten inte fullgör sina skyldigheter inom en strikt angiven tidsperiod.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. Allt innehåll på webbplatsen https://birdywing.se är upphovsrättsligt skyddat och tillhör företaget – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Tjänstemottagaren bär det fulla ansvaret för den skada som orsakas tjänsteleverantören till följd av användning av innehåll på webbplatsen https://birdywing.se utan tjänsteleverantörens samtycke.
 2. Om någon utan Tjänsteleverantörens uttryckliga skriftliga medgivande använder någon av de delar som utgör innehållet och innehållet på webbplatsen https://birdywing.se är det ett brott mot Tjänsteleverantörens upphovsrätt och leder till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

 

BESTÄMMELSER OM FÖRETAGARE (B2B)

 1. Detta kapitel innehåller bestämmelser som endast gäller för kunder som inte är konsumenter.
 2. Säljaren har rätt att frånträda det försäljningsavtal som ingåtts med en kund som inte är en konsument inom 14 arbetsdagar från dagen för avtalets ingående. Återtagandet av försäljningsavtalet kan i detta fall ske utan angivande av skäl och ger inte upphov till några krav från den kund som inte är konsument gentemot säljaren.
 3. Säljaren har rätt att begränsa de betalningsmetoder som han ställer till förfogande för kunder som inte är konsumenter, inklusive krav på förskottsbetalning av en del av eller hela försäljningspriset, oavsett vilken betalningsmetod som kunden väljer och det faktum att försäljningsavtalet ingås.
 4. De fördelar och bördor som är kopplade till produkten samt risken för oavsiktlig förlust eller skada på produkten överförs till den kund som inte är konsument när produkten överlåts av säljaren till transportören. I ett sådant fall ska säljaren inte vara ansvarig för förlust, defekt eller skada på produkten som uppstår från det att produkten tas emot för transport till dess att den levereras till kunden, liksom för förseningar i transporten av försändelsen.
 5. Om produkten skickas till kunden via en transportör är den kund som inte är konsument skyldig att kontrollera paketet i tid och på det sätt som antagits för sådana paket. Om den finner att produkten har gått förlorad eller skadats under transporten är den skyldig att vidta alla åtgärder som krävs för att fastställa transportörens ansvar.
 6. Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster med omedelbar verkan och utan motivering genom att skicka ett meddelande om uppsägning till den tjänstemottagare som inte är konsument.

 SLUTLIGA BESTÄMMELSER.

 1. Avtal som ingås via butiken ingås i enlighet med polsk lag.
 2. Om någon del av bestämmelserna inte överensstämmer med tillämplig lag ska de relevanta bestämmelserna i polsk lag tillämpas i stället för den ifrågasatta bestämmelsen i bestämmelserna.
 3. Eventuella tvister som uppstår till följd av försäljningsavtalen mellan butiken och konsumenterna ska först lösas genom förhandlingar, med avsikt att lösa tvisten i godo. Om detta inte är möjligt eller otillfredsställande för någon av parterna ska tvister lösas av en behörig allmän domstol i enlighet med punkt 4 i detta kapitel.
 4. Tvistlösning i domstol:
 5. Tvister som uppstår mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagaren (kunden) som också är konsument ska hänskjutas till de behöriga domstolarna i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Journal of Laws nr 43, punkt 296, i dess ändrade lydelse).
 6. Tvister som uppstår mellan tjänsteleverantören och en tjänstemottagare (kund) som inte också är konsument ska hänskjutas till den domstol som är behörig för tjänsteleverantörens säte.
 7. Kunden som är konsument har också rätt att använda sig av tvistlösning utanför domstol, särskilt genom att efter det att klagomålsförfarandet avslutats lämna in en ansökan om att inleda medling eller en ansökan om att ärendet ska prövas av en skiljedomstol (ansökan kan laddas ner från webbplatsen http://www.uokik.gov. pl / download.php? file = 6223). Förteckningen över de permanenta konsumentskiljedomstolar som är verksamma vid de provinsiella inspektoraten för handelsinspektionen finns på webbplatsen http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsumenten kan också använda sig av den kostnadsfria hjälpen från en poviat (kommunal) konsumentombudsman eller en social organisation vars lagstadgade uppgifter omfattar konsumentskydd. Det är kostnadsfritt att få hjälp utanför domstol efter det att klagomålsförfarandet har avslutats.
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Kaklag
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av kakor.
AcceptMore info