Integritet

Uppgiftsskydd

Vi är mycket glada att du är intresserad av vårt företag. Användningen av webbplatsen är i princip möjlig utan att vi behöver ange några personuppgifter. Om en registrerad person dock vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för denna behandling, inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för oss. Med denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om de rättigheter som de har med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Som ansvarig för behandlingen har vi genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning står det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

Definitioner

Dataskyddsdeklarationen bygger på de termer som används av den europeiska lagstiftaren i samband med antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och begriplig för allmänheten samt för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi i förväg förklara de termer som används.

Vi använder bland annat följande termer i denna dataskyddsdeklaration:

 • a) personal data

  Personal data is any information that relates to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”). A natural person is considered to be identifiable if he or she is directly or indirectly, in particular by means of assignment to an identifier such as a name, to a Identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 • b) data subject

  Data subject is any identified or identifiable natural person whose personal data is processed by the data controller.

 • c) Processing

  Processing is any process carried out with or without the help of automated procedures or any such series of processes in connection with personal data such as collecting, recording, organizing, arranging, storing, adapting or changing, reading out, querying, using, disclosure by transmission, distribution or any other form of making available, matching or linking, restriction, deletion or destruction.

 • d) Restriction of processing

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of restricting their future processing.

 • e) profiling

  Profiling is any type of automated processing of personal data, which consists in using this personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular aspects relating to work performance, economic situation, health, personal Analyze or predict that natural person’s preferences, interests, reliability, behavior, whereabouts or relocation.

 • f) Pseudonymization

  Pseudonymization is the processing of personal data in such a way that the personal data can no longer be assigned to a specific data subject without the use of additional information, provided that this additional information is kept separately and is subject to technical and organizational measures that ensure that the personal data not assigned to an identified or identifiable natural person.

 • g) Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig

  Den person som är ansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling anges i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning, kan den person som är ansvarig eller de särskilda kriterierna för att utse honom eller henne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) processorer

  Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, en institution eller ett annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga personens räkning.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, en institution eller ett annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för ett särskilt utredningsuppdrag enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning betraktas dock inte som mottagare.

 • j) tredje part

  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifterna.

 • k) Samtycke

  Med samtycke avses varje viljeyttring som frivilligt ges av den registrerade på ett informerat sätt och otvetydigt för det specifika fallet i form av en deklaration eller annan tydlig bekräftande handling genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandlingen av sina personuppgifter.

Namn och adress till den person som ansvarar för behandlingen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Joerg Brandstatter

Joerg Brandstatter

Pater-Schwartz-Gasse 11a

1150 Wien

Österrike

E-mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies, LocalStorage och SessionStorage. Detta tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Local Storage och SessionStorage är en teknik som din webbläsare använder för att lagra data på din dator eller mobila enhet. Cookies är textfiler som arkiveras och sparas på ett datorsystem via en webbläsare. Du kan förhindra användningen av cookies, LocalStorage och SessionStorage genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Det består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken kakan har lagrats. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID:t.

Genom användningen av cookies kan användarna av denna webbplats få mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookieinställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina inloggningsuppgifter på nytt varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan för en kundvagn i webbutiken. Nätbutiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att vår webbplats sätter kakor genom en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och på så sätt permanent motsätta sig att kakor sätts. Dessutom kan redan lagda cookies när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Collection of general data and information

The website collects a series of general data and information each time the website is accessed by an affected person or an automated system. This general data and information is stored in the log files of the server. The (1) browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system accesses our website (so-called referrer), (4) the sub-websites, which are accessed via an accessing system on our website can be controlled, (5) the date and time of access to the website, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system and (8) other similar data and information,

When using these general data and information, we do not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is required to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website and the advertising for it, (3) ensure the long-term functionality of our information technology systems and the technology of our website and ( 4) to provide law enforcement authorities with the information necessary for law enforcement in the event of a cyber attack. This anonymously collected data and information is therefore evaluated by us on the one hand statistically and also with the aim of increasing data protection and data security in our company, to ultimately ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by an affected person.

Registrering på vår webbplats

Den berörda personen har möjlighet att registrera sig på webbplatsen för den person som ansvarar för behandlingen genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen beror på den inmatningsmask som används vid registreringen. De personuppgifter som den berörda personen anger samlas in och lagras uteslutande för intern användning av den person som ansvarar för behandlingen och för dennes egna syften. Den person som ansvarar för behandlingen kan ordna överföringen till en eller flera bearbetare, t.ex. en paketleverantör, som också använder personuppgifterna uteslutande för internt bruk,

När den person som ansvarar för behandlingen registrerar sig på sin webbplats lagras även den IP-adress som internetleverantören har tilldelat personen i fråga samt datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och vid behov göra det möjligt att utreda brott som har begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den person som ansvarar för behandlingen. I princip kommer dessa uppgifter inte att lämnas ut till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att lämna ut dem eller om det är för att väcka åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter, gör det möjligt för den registeransvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer har rätt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från den behandlingsansvariges databas.

Den person som ansvarar för behandlingen ska när som helst på begäran ge varje registrerad information om vilka personuppgifter som finns lagrade om den registrerade. Vidare ska den person som ansvarar för behandlingen korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller efter meddelande från den berörda personen, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta. Alla anställda hos den person som ansvarar för behandlingen är tillgängliga för den berörda personen som kontaktpersoner i detta sammanhang.

Kontaktmöjligheter via webbplatsen

På grund av lagstadgade bestämmelser innehåller webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även omfattar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en berörd person kontaktar den ansvariga för behandlingen via e-post eller via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som den berörda personen överfört automatiskt. Sådana personuppgifter som den registrerade frivilligt överfört till den personuppgiftsansvarige sparas i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part.

Kommentarfunktion i bloggen på webbplatsen

Vi erbjuder användarna möjlighet att lämna individuella kommentarer till enskilda blogginlägg på en blogg som finns på den person som ansvarar för behandlingen. En blogg är en portal som upprätthålls på en webbplats, vanligtvis öppen för allmänheten, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad person lämnar en kommentar på den blogg som publiceras på denna webbplats, kommer information om när kommentaren skrevs in och det användarnamn (pseudonym) som den registrerade valt att lagras och publiceras tillsammans med de kommentarer som den registrerade lämnar. Dessutom loggas även den IP-adress som internetleverantören (ISP) tilldelat den berörda personen. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och för det fall att personen i fråga kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter i dennes eget intresse, så att han eller hon kan befria sig själv från brott mot lagen.

Gravatar

Auttomatics Gravatar-tjänst används för kommentarer. Gravatar jämför din e-postadress och – om du är registrerad där – visar din avatarbild bredvid kommentaren. Om du inte är registrerad visas ingen bild. Det bör noteras att alla registrerade WordPress-användare automatiskt också är registrerade hos Gravatar. Detaljer om Gravatar: https://de.gravatar.com

Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den person som är ansvarig för behandlingen behandlar och lagrar personuppgifter om den berörda personen endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller om detta krävs enligt EU-direktiv och förordning givare eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den person som är ansvarig för behandlingen föremål, tillhandahölls.

Om syftet med lagringen inte längre är tillämpligt eller om en lagringstid som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar eller en annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad person har rätt, enligt det europeiska direktiv och den europeiska förordning som ger upphov till det, att begära en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om en registrerad person vill utöva denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • b) Rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att när som helst få kostnadsfri information om de personuppgifter som finns lagrade om honom eller henne och en kopia av denna information från den person som ansvarar för behandlingen, enligt det EU-direktiv och den förordning som ger upphov till detta. Dessutom har den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar beviljat den registrerade tillgång till följande information:

  •  
  • ändamålen med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas.
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredje land eller internationella organisationer.
  • Om möjligt, den planerade varaktigheten för hur länge personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna varaktighet.
  • Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandlingen från den ansvariga personens sida eller en rätt att invända mot denna behandling.
  • Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
  • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung.
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

  Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet har den berörda personen rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en registrerad person vill utöva denna rätt till information kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktiv och den förordning som ger dem rätt att kräva omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Den registrerade har dessutom rätt att, med hänsyn till syftet med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras – även med hjälp av en kompletterande förklaring.

  Om den registrerade vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktiv och den förordning som ger dem rätt att kräva att den ansvariga personen raderar personuppgifterna om honom eller henne omedelbart om något av följande skäl föreligger och om behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna samlades in för sådana ändamål eller behandlades på annat sätt för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke som låg till grund för behandlingen i enlighet med art. 6 par. 1 a DS-GVO eller art. 9 § 2 mom. a DS-GVO och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övervägande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR a.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Radering av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med art. 8 par. 1 DS-GVO.

  Om något av ovanstående skäl är tillämpligt och en registrerad person vill att personuppgifter som har lagrats ska raderas, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde kommer att se till att begäran om radering uppfylls omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts och vårt företag, som ansvarig person, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med art. 17 par. 1 DS-GVO ska vi vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnader, för att informera de ansvariga för databehandling som behandlar de offentliggjorda personuppgifterna om att den berörda personen har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter ska raderas från dessa andra ansvariga för databehandling, i den mån behandlingen inte krävs är nödvändig. Den anställde kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, enligt EU:s direktiv och förordning, att kräva att den ansvariga personen begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllda:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den ansvariga personen behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen i avvaktan på att det ska kontrolleras om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

  If one of the above conditions is met and a data subject wishes to request the restriction of personal data that is stored, they can contact an employee of the data controller at any time. The employee will arrange for the restriction of processing.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, enligt det europeiska direktiv och den förordning som ger upphov till det, att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den ansvariga person till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med art. 6 par. 1 punkt a i DS-GVO eller Art. 9 § 2 punkt a DS-GVO eller på ett avtal i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt b DS-GVO och behandlingen sker med hjälp av automatiserade förfaranden,

  Vidare när de utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 paragraf andra personers rättigheter och friheter inte påverkas av detta.

  Den berörda personen kan när som helst kontakta oss för att hävda sin rätt till dataportabilitet.

 • g) Rätt till invändningar

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktiv och den förordning som ger dem, av skäl som beror på deras särskilda situation, att när som helst motsätta sig behandlingen av personuppgifter som rör dem, vilket grundar sig på art. 6 para. 1 punkt e eller f DS-GVO att göra en invändning. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  Vi behandlar inte längre personuppgifterna vid en invändning, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk .

  Om vi behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att bedriva sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Om den registrerade motsätter sig behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt att av skäl som beror på hans eller hennes särskilda situation invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR-objektsförordningen, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

  För att utöva sin rätt till invändning kan den registrerade vända sig direkt till en anställd. I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har den registrerade också rätt att, trots direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserad väg med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt EU:s lagstiftare av direktiv och förordningar att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättslig verkan för dem eller på ett liknande sätt påverkar dem på ett betydande sätt, om beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå, eller fullgörandet av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) på grund av unionens eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, är tillåtet och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) utförs med den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska vi genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den registeransvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill hävda rättigheter i samband med automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

  Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6 lit. a DS-GVO tjänar vårt företag som rättslig grund för behandlingar där vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet till exempel med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, grundar sig behandlingen på Art 6 Ilit. b GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalsskrivning, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. uppfyllande av skattskyldigheter, baseras behandlingen på Art. 6 Ilit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadar sig i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra vitala uppgifter måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 Ilit. d DS-GVO. behandlingen baseras på Art. 6 Ilit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadar sig i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra vitala uppgifter måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 Ilit. d DS-GVO. behandlingen baseras på Art. 6 Ilit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadar sig i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra vitala uppgifter måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 Ilit. d DS-GVO. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadas i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 Ilit. d DS-GVO. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadas i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 Ilit. d DS-GVO.

I slutändan skulle behandlingen kunna baseras på Art. 6 Ilit. f DS-GVO. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte har företräde. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de uttryckligen har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kan antas föreligga om den registrerade är kund till den ansvariga personen (skäl 47 mening 2 DS-GVO).

Legitima intressen i behandlingen som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part.

Är behandlingen av personuppgifter baserad på artikel 6 Ilit. f DS-GVO är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

Varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras.

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. När tidsfristen har löpt ut kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt om de inte längre behövs för att uppfylla avtalet eller för att inleda ett avtal.

Lagstadgade eller avtalsenliga krav på tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för att ingå avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla uppgifterna.

Vi klargör att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern).
Ibland kan det för att ingå ett avtal vara nödvändigt för en berörd person att lämna personuppgifter till oss, som vi sedan måste behandla. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte tillhandahålls skulle det innebära att avtalet med den registrerade inte kan ingås.
Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår anställde klargör för den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenserna skulle bli om personuppgifterna inte tillhandahölls.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi oss inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Allmänna kakor

Följande kakor är bland de tekniskt nödvändiga kakorna.

Cookies från WordPress

EFTERNAMNSYFTEVALIDITET
wordpress_test_cookieDen här cookien avgör om användningen av cookies har avaktiverats i webbläsaren. Lagringsperiod: (raderas när du stänger webbläsaren).session
PHPSESSIDDen här cookien lagrar din aktuella session i samband med PHP-applikationer, vilket gör att alla funktioner på den här webbplatsen som är baserade på programmeringsspråket PHP kan visas fullt ut. Lagringsperiod: (raderas när du stänger webbläsaren).session
wordpress_akm_mobileDessa cookies används endast för WordPress administrationsområde.1 år
wordpress_logged_in_akm_mobileDessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen.session
wp-settings-akm_mobileDessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen.session
wp-settings-time-akm_mobileDessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen.session
awayanvänds för A/B-testning av nya funktioner.session
akm_mobilesparar om besökaren vill se mobilversionen av webbplatsen.1 dag

WooCommerce cookies

EFTERNAMNSYFTEVALIDITET
woocommerce_cart_hashDen här cookien behövs för att komma ihåg varorna i din varukorg under kassaprocessen.session
woocommerce_items_in_cartHjälper WooCommerce att avgöra när innehållet/data i kundvagnen ändras.session
tk_aiLagrar ett slumpmässigt genererat anonymt ID. Detta används endast i instrumentpanelen (/wp-admin) och om det är aktiverat används det för kontroll av användningen.session
wp_woocommerce_session_Innehåller en unik kod för varje kund så att de vet var de ska hitta kundvagnsuppgifterna i databasen för varje kund.2 dagar
wc_fragments_Lagrar ett slumpmässigt genererat anonymt ID. Detta används endast i instrumentpanelen (/wp-admin) och om det är aktiverat används det för kontroll av användningen.session
wc_cart_hashLagrar ett slumpmässigt genererat anonymt ID. Detta används endast i instrumentpanelen (/wp-admin) och om det är aktiverat används det för kontroll av användning.session
GDPR AIO för WordPress-cookies
EFTERNAMNSYFTEVALIDITET
dsgvoaioDen här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar vilka tjänster användaren har godkänt eller inte.variabel
_uniqueDen här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar ett genererat ID så att användarens opt-in/opt-out-åtgärder kan dokumenteras. ID:t lagras anonymt.variabel
dsgvoaio_createDen här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar tiden då _uniqueuid genererades.variabel
dsgvoaio_vgwort_disableDenna LocalStorage-nyckel/värde lagrar om tjänsten VG Wort Standard är tillåten eller inte (inställningen görs av webbplatsoperatören).variabel
dsgvoaio_ga_disableDen här LocalStorage-nyckeln/värdet lagrar om Google Analytics Standard-tjänsten är tillåten eller inte (inställningen görs av webbplatsoperatören).variabel

Google Analytics

Den här webbplatsen använder olika tjänster som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De enskilda tjänsterna presenteras närmare i följande avsnitt.

Genom att använda följande tjänster och den därmed sammanhängande insamlingen av personuppgifter (särskilt IP-adressen) har vi i princip ett legitimt intresse av att presentera, analysera och förbättra erbjudandet på vår webbplats på ett tilltalande sätt och att anpassa eventuell reklam till dina behov (artikel 6.1 f i GDPR).

Google Analytics använder så kallade “cookies” (se även 3.1 “Cookies”). De lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Anonymisering av IP-adresser

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning till webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att du i så fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner den webbläsartillägg som finns tillgänglig under följande länk och installera den:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Behandling av beställningar.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering för användning av Google Analytics och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder tjänsterna.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen “demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsens besökare. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökaruppgifter från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i föregående stycke.

Google Analytics cookies

EFTERNAMNEFTERNAMNVALIDITET
_gaDifferentiering av webbplatsbesökare.2 år
_gidDifferentiering av webbplatsbesökare.24 timmar
_gat_gtag_UA_Används för att strypa begärshastigheten. Om Google Analytics tillhandahålls via Google Tag Manager får den här cookien namnet _dc_gtm_ .1 minut
_dc_gtm_Används för att övervaka antalet serverförfrågningar från Google Analytics.1 minut
AMP_TOKENInnehåller en tokenkod som används för att läsa ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten. Genom att matcha detta ID med Google Analytics ID kan användare matchas när de växlar mellan AMP-innehåll och icke-AMP-innehåll.30 sekunder till 1 år
_gatAnvänds för att övervaka antalet serverförfrågningar från Google Analytics när du använder Google Tag Manager.1 minut
_gac_Innehåller information om användarens marknadsföringskampanjer. Dessa delas med Google AdWords/Google Ads när Google Ads- och Google Analytics-kontona är kopplade.90 dagar
__utmaID som används för att identifiera användare och sessioner.2 år
__utmtAnvänds för att övervaka antalet serverförfrågningar från Google Analytics.10 minuter
__utmbAnvänds för att skilja mellan nya sessioner och besök. Den här cookien sätts när GA.js javascript-biblioteket laddas och ingen __utmb-cookie finns. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics-servern.30 minuter
__utmcAnvänds endast med gamla Urchin-versioner av Google Analytics och inte med GA.js. Används för att skilja mellan nya sessioner och besök i slutet av en session.session
__utmzInnehåller information om den trafikkälla eller kampanj som förde användaren till webbplatsen. Cookien sätts när GA.js javascript laddas och uppdateras när data skickas till Google Analytics-serveren.6 månader
__utmvInnehåller anpassad information som webbutvecklaren har ställt in med metoden _setCustomVar i Google Analytics. Den här cookien uppdateras varje gång nya data skickas till Google Analytics-servern.2 år
__utmxAnvänds för att avgöra om en användare kommer att ingå i ett A/B- eller multivariat test.18 månader
__utmxxAnvänds för att avgöra när det A/B- eller multivariata testet som användaren gör avslutas.18 månader

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar. Detta innebär följande: Inga kakor används och inga personuppgifter registreras.

Google Tool Manager aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har genomförts på domän- eller cookie-nivå kommer den att förbli gällande för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Kaklag
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av kakor.
AcceptMore info